Jen PAK


Legoscape (-ing) chimney 1 & chimney 2, 2023


paint on plywood


30x12x12cm

26x10x10cm