Pentti Sammallahti


Mt. Etio, Namibia_2005


Gelatin Silver Print 


15 x20cm